top of page

4.3 Vastuut ja roolit sopimuksissa


Agenttiopas.

Vastuut ja roolit


Välittäjä vastaa ensisijaisesti neuvottelun keskiössä siitä, että sekä edustettava tekijä että asiakas ymmärtävät sopimuksen sisällön samalla tavalla ja sitoutuvat siihen. Välittäjä saattaa olla mukana itse toteutuksessa esimerkiksi laadunvarmistajana tai projektia hallinnoivana tahona.


Tekijän vastuulla on toimittaa asiakkaalle sopimuksessa sovitun kaltainen lopputuote. On oleellista asiakastyön kannalta, että tekijä noudattaa sopimuksessa yhteisesti sovittuja asioita, kuten aikataulua, hinnoitteluperiaatetta ja toteutuksen sisältöä.


Asiakkaan vastuulla on antaa tekijälle riittävät tiedot kaupan toteuttamisen mahdollistamiseksi sekä pitää kiinni yhteisesti sovitusta aikataulusta ja viestintätavasta. Toteutukseen tarvittavia tietoja voivat kaupan kohteesta riippuen olla esimerkiksi asiakasyrityksen brändimateriaalit, tiedot liiketoiminnan osa-alueista, viestinnän aikataulut tms.


Sopimuksessa tulee kuvata osapuolten roolit sopimuksen osalta sekä osapuolten tehtävät ja vastuut. Roolien määrittäminen on keskeistä, jotta kukin osapuoli ymmärtää omat tehtävänsä, vastuunsa, velvollisuutensa ja oikeutensa yhteistyökuviossa. Tämä keskustelu on hyvä käydä kasvokkain ja avoimesti niin, että molemmat osapuolet ovat samaa mieltä ehdoista.


Comments


bottom of page