top of page

OKM avaa luovien alojen kehittämistukihaun: painopisteenä välittäjätoiminta


OKM on saanut lisärahoitusta kulttuurivientiavustukseen sekä hallitukselta että Veikkaus-voittorahoista. Lisäksi avataan uusikehittämisavustushaku helmikuussa, jonka erityisenä teemana on välittäjätoiminta. Myös Business Finlandin luovien alojen toimia on käynnistetty ministeritasolla. Lue alla oleva OKM:n tiedote.

Lisätietoa seuraa haun julkistuksen yhteydessä.

---------------------------------------------------------------

OKM/KUPO 7.2.2018 Kulttuuriviennin edistämisen määrärahaan lähes 1,2 miljoonan euron lisäys vuodelle 2018 Eduskunta päätti lisätä kulttuuriviennin edistämisen määrärahaa 950 000 eurolla valtion vuoden 2018 talousarviossa. Lisärahoitus on seurausta hallituksen puolivälin riihen päätöksestä vahvistaa luovia aloja ja ministeri Terhon panostuksesta kulttuuriviennin vahvistamiseksi. Lisämäärärahaa ei olla jakamassa 6.2. helmikuuta päättyneellä kulttuuriviennin hakukierroksella. OKM tiedottaa sen käytöstä erikseen. Tavoitteena on, luonnollisesti, mahdollisimman suuri vaikuttavuus. Eduskunnan päätöksen teksti on seuraava: Hallitus päätti puolivälin tarkistuksessaan 28.4.2017 edistää luovaa taloutta ottamalla luovat alat osaksi yrittäjyys- ja työllisyyspaketteja. Päätöksen taustalla oli Luovat alat Suomen talouden ja työllisyyden vahvistajina -työryhmän julkaisu (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu 2017:18), johon sisältyvien ehdotusten tavoitteena on tukea hallituksen työllisyyteen ja kilpailukykyyn liittyvien tavoitteiden saavuttamista. Työryhmä arvioi, että sen ehdottamien toimenpiteiden avulla voidaan lisätä luovien alojen työllisten määrää yli 10 000 henkilöllä, mikä on lähes 10 prosenttia hallituksen koko työllisyystavoitteesta. Luovien alojen menestyminen kansainvälisillä markkinoilla edellyttää mm. kansainvälistä verkostoitumista ja läsnäoloa kohdemarkkinoilla. On myös panostettava aiempaa enemmän markkinointiin ja brändäykseen. Valiokunta lisää momentille 950 000 euroa kulttuuriviennin edistämiseen. Tämän lisäksi kulttuuriviennin määrärahaa on lisätty ministeri Terhon päätöksellä rahapelien voittovarojen käyttösuunnitelmassa 230 000 eurolla. Se myönnetään valtionavustuksina em. hakukierroksella ja/tai syksyllä järjestettävällä kulttuuriviennin hankevalmistelun hakukierroksella. Business Finlandin toiminta käynnistyi vuoden alussa Tekesin ja Finpron yhdistäminen toteutui suunnitellusti ja laki Business Finlandista (joka koostuu Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland osakeyhtiöstä) tuli voimaan 1.1.2018. Laki (1146/2017) luo yleiset tavoitteet ja puitteet Business Finlandin toiminnalle, mutta siinä ei säädetä toiminnan konkreettisista sisällöistä. Ministerit Terho ja Lintilä keskustelivat em. puolivälin riihen päätöksen vastuuministereinä Business Finlandin roolista luovien alojen vahvistajana joulukuussa. Aineettoman arvon luominen on yksi BF:n painopisteistä. OKM ja TEM ovat säännöllisesti yhteydessä asiasta. Valtioneuvoston tutkimus- ja selvityshanke ”Suomen luovan talouden ekosysteemien tila ja kehittämistarpeet – kansainväliseen vertailuun perustuva selvitys” on käynnistynyt Valtioneuvosto teettää tutkimuksia ja selvityksiä, jotka tukevat sen päätöksentekoa. Niiden tavoitteena on varmistaa vahva ja horisontaalinen tietopohja yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Professori Anne Brunilan johtama työryhmä esitti selvityksen teettämistä Suomen luovan talouden ekosysteemien tilasta ja kehitystarpeista ja se otettiin mukaan valtioneuvoston ao. suunnitelmaan. Julkisessa haussa saatiin kahdeksan tarjousta, mikä oli enemmän kuin yhteenkään toiseen viime vuoden lopun hakukierroksen selvityshankkeeseen. Selvityksen tekijäksi valittiin Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja selvitys on nyt käynnistynyt. Käytettävissä oleva määräraha on 150 000 euroa ja selvityksen määräaika on toukokuun loppu 2018. Hankkeen ohjausryhmän muodostavat Kimmo Aulake (pj.) OKM, Petra Tarjanne ja Laura Liski TEM sekä Susanna Perko VNK. Selvitys koostuu kolmesta osasta: luovien alojen ns. Fact sheet’ien päivitys, Alankomaiden, Iso-Britannian ja Etelä-Korean luovien alojen ja monialaisen yhteistyön strategioiden bench marking sekä ehdotus monialaisen luovan talouden ekosysteemin rakentamisesta osaksi Business Finlandia. Selvityksen osana järjestetään työpajoja, joihin kutsutaan luonnollisesti myös toimialojen edustajia. Opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilu- ja kehittämishanke, välittäjätoiminnan vahvistaminen OKM on päättänyt käynnistää kokeilu- ja kehittämishankkeet, joilla toimeenpannaan ministeriön Kulttuuripolitiikan strategia 2025 mukaisia kehittämistavoitteita hallitusohjelman kokeilukulttuurin hengessä. Keväällä 2017 ministeri Terhon hyväksymän suunnitelman mukaisesti vuoden 2018 kokeilu- ja kehittämishankkeiden valtionavustusten pääteema on Luova työ ja tuotanto. Kyseessä on siten myös puolivälin riihen päätöksen toimeenpano. Helmikuussa avattavassa valtionavustushaussa painopisteenä on välittäjätoiminnan vahvistaminen. Hakuilmoitus tarkempine kriteereineen julkaistaan pian OKM:n avustussivuilla http://minedu.fi/avustukset. Ministerin vierailu Kiinaan ml. av-alan yhteistuotantosopimus ja kulttuuriyhteistyön MoU:n päivitys Ministeri Terho vierailee Kiinassa maaliskuun lopussa. Vierailun tarkoitus edistää urheilu- ja kulttuurivientiä. Kulttuuriviennin osalta painopiste on av-alassa. Suomalaiset av-tuottajat ovat esittäneet, että Suomen tulisi solmia Kiinan kanssa yhteistuotantosopimus. Pieni OKM:n virkamiesdelegaatio vahvistettuna Suomen elokuvasäätiön toimitusjohtaja Lasse Saarisella kävi Pekingissä tammikuun lopussa. Kutsujana toimi Kiinan viestintäministeriötä vastaava SAPPRFT. Kiina on halukas aloittamaan sopimusneuvottelut Suomen kanssa. OKM ja SES jatkavat suomalaisten tuottajien konsultointia sopimuksen tavoitteista, soveltamisalasta ja sisällöstä. Tavoite on lisätä av-alan yhteistyötä ja parantaa markkinoillepääsyä Kiinassa, joka on juuri ohittamassa USA:n maailman suurimpana elokuvamarkkinana. OKM ja SES kokoavat ministerivierailua varten av-alan yritysdelegaation. Kiinan kulttuuriministeriön kanssa on tarkoitus solmia päivitetty yhteistyöasiakirja, Memorandun of Undersanding. Molempien maiden kulttuuriministeriöt pitäisivät hyvänä kartoitusta, joka täsmentäisi käynnissä olevaa varsin laajaa ja monipuolista yhteistyötä sekä tärkeimpiä yhteistyön alustoja kuten festivaaleja. Tällainen kartoitus parantaisi ministeriöiden käsitystä yhteistyöstä ja voisi parantaa sen edellytyksiä. Suomi oli tammikuussa Pitti Uomo Guest Nation Pitti Uomo on maailman tärkein miestenmuodin tapahtuma. Se järjestettiin tammikuussa Firenzessä ja Suomi oli tapahtuman Guest Nation. Messuihin osallistui noin 30 000 kävijää neljän päivän aikana. Pitti Uomo valitsi mukaan kahdeksan suomalaista brändiä Guest Nation -ohjelmaan. Ne olivat Mannisto (Julia Männistö), Viner Articles (Heikki Salonen), Nomen Nescio, Sain Vacant, Formal Friday (Teemu Muurimäki), Ikla Wright x Turo, Maria Korkeila x R-Collection ja Rolf Ekroth. Hankkeen koordinoi Juni Communication Oy OKM:n ja Finpro / Business Finland rahoituksella. Suomalaiset brändit saivat merkittävän mediahuomion Italiassa, Euroopassa ja kansainvälisesti. Ensimmäisiä sopimuksia solmittiin jo tapahtuman aikana ja lisää on suurella todennäköisyydellä tulossa lähiaikoina. Junin Martta Louekarin hieno kuvaessee paikan päältä löytyy täältä http://www.helsinkidesignweek.com/fi/sarjat/weekly-pics-martta-louekari/


bottom of page